Beroepstermijn: 42 dagen exact!

12 maart 2014
Zomaar een voorbeeld uit de bestuursrechtelijke praktijk waarin een nachtmerrie voor iedere advocaat wordt beschreven: het te laat indienen van een beroepschrift. Het gevolg van die te late indiening is dat het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard en dat het besluit, waartegen dat beroep werd ingesteld, onherroepelijk wordt.

Termijnen
Omdat de sector ‘Vee & Logistiek’ vaak te maken krijgt met besluiten van de overheid waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld, kan het geen kwaad om aan die termijnen wat aandacht te schenken. Het komt namelijk nog heel regelmatig voor dat bezwaar- en beroepschriften te laat  worden ingediend en dat kan heel eenvoudig worden voorkomen. Gewoon even de kalender er bij pakken.

Aanvang termijn
De wettelijke termijn voor het indienen van een beroepschrift (maar ook voor een bezwaarschrift) bedraagt zes weken (42 dagen). Die termijn gaat in met ingang van de dag na die waarop de aangevallen uitspraak of beslissing is bekendgemaakt. Die regel laat zich moeilijk lezen maar is op zich makkelijk uit te leggen.

Stel: er moet beroep worden ingesteld tegen een besluit dat op vrijdag 28 maart 2014 door een bestuursorgaan werd verzonden. Op de dag dat het besluit wordt verzonden, wordt het besluit bekendgemaakt. Dan begint de termijn te lopen op zaterdag 29 maart 2014. Met de woorden ‘met ingang van’ wordt bedoelt dat de termijn start ‘bij het begin van de dag’, en dus op zaterdag 29 maart 2014 om 00.00 uur. Zo letterlijk moet het worden genomen.

Einde termijn
En dat betekent dat de bezwaar- of beroepstermijn eindigt op vrijdag 9 mei 2014 na het verstrijken van het tijdstip 23.59 uur. En geen minuut later. Op dat moment zijn immers de 42 dagen van 24 uur verstreken. De vuistregel is dus: als een besluit op een vrijdag wordt verzonden dan is de laatste dag van de bezwaar- of beroepstermijn dezelfde weekdag: dus ook een vrijdag. In dit geval de vrijdag zes weken na verzending van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld.

Soms wordt een besluit niet verzonden maar uitgereikt. Dat betekent dat het besluit door een ambtenaar of bode wordt bezorgd. Voor de termijnen geldt dat verzending en uitreiking hetzelfde zijn. Dus als het besluit op vrijdag 28 maart 2014 aan u wordt uitgereikt, dan eindigt de beroepstermijn eveneens op vrijdag 9 mei 2014.

Onherroepelijk
Een te laat ingediend bezwaarschrift zal niet-ontvankelijk worden verklaard en dat betekent dat het besluit waartegen bezwaar werd gemaakt onherroepelijk wordt. Ook al is het een verkeerd en onjuist besluit. Op grond van vaste jurisprudentie geldt, dat besluiten waartegen niet tijdig bezwaar is gemaakt (of beroep is ingesteld) voor wat betreft hun inhoud en totstandkoming voor juist en rechtmatig worden aangemerkt. En dat kan dus heel onaangename consequenties hebben. De consequentie is, dat de besluiten hun werking krijgen (bijvoorbeeld boetebeschikkingen) en dat degene tot wie het besluit zich richt gehouden is om aan dat besluit gevolg te geven.
In het verlengde daarvan ligt de vaststelling dat de overheid in beginsel ook naleving van dat (onjuiste) besluit kan en mag verlangen en zonodig met bestuursdwang naleving van dat besluit kan afdwingen. Ook derde-belanghebbende mogen op grond van zo’n besluit een bestuursdwangbeschikking vragen. Kortom: wees alert bij overheidsbeslissingen en onderneem tijdig de juiste acties.

Advies
Wacht niet tot de laatste dag met het indienen van een bezwaar- of beroepschrift. Doe dat gewoon ruim binnen de termijn en desnoods met een pro forma geschrift (dat kan niet altijd, let daar op en vraag zo nodig advies). In zo’n pro forma staat alleen maar dat u bezwaar maakt tegen het besluit. De reden waarom u bezwaar maakt, kunt u dan later indienen. Dat voorkomt in ieder geval veel niet-ontvankelijkheidsellende.

- Wouter Bustin