Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bustin advocatuur

 1. Onder opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden worden verstaan alle overeenkomsten die met Bustin advocatuur (Kamer van Koophandel 59754281) tot stand komen.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan Bustin advocatuur die derhalve als enige opdrachtnemer geldt. Tussen de opdrachtgever en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot Bustin advocatuur de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7: 404 Burgerlijk Wetboek wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7: 404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7: 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Bustin advocatuur en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot Bustin advocatuur de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Bustin advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polissen, echter onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van dit artikel. Kopieën van de huidige polissen met voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor in Veendam. Indien om welke reden ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag ad € 15.000,00 exclusief btw, dan wel, indien het honorarium exclusief btw dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 15.000,00 exclusief btw, tot een bedrag gelijk aan dit betaald honorarium met een maximum van € 30.000,00 exclusief btw.
 4. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Bustin advocatuur aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mail bericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft Bustin advocatuur het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
 5. Bustin advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld procesadvocaten). De opdrachtgever machtigt Bustin advocatuur om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derde te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hen, en vrijwaart Bustin advocatuur voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derde.
 6. Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is Bustin advocatuur verplicht om de identiteit van de opdrachtgever te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De opdrachtgever is zich bewust van deze verplichtingen geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.
 7. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degenen die een opdracht van een opdrachtgever aan Bustin advocatuur krachtens enige rechtsverhouding tot Bustin advocatuur uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, waaronder in het bijzonder ook advocaten, notarissen, toegevoegd notarissen en alle overige personen die bij, voor of namens Bustin advocatuur werkzaam zijn, direct of indirect, alsmede derden die door Bustin advocatuur zijn ingeschakeld.
 8. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het dan geldende standaardhonorarium, vermeerderd met voorschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De door Bustin advocatuur gehanteerde tarieven kunnen lopende de overeenkomst door haar worden aangepast. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. Bustin advocatuur is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van (aanvullende) voorschotten te verlangen. Ontvangen voorschotten worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 9. Betaling van declaraties van Bustin advocatuur dient zonder beroep op opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien Bustin advocatuur over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een opdrachtgever die in verzuim is, komen de (wettelijke) incassokosten vermeerderd met de verschotten, ten laste van de opdrachtgever.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
 11. Op de rechtsverhouding tussen Bustin advocatuur en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Versie 2.2015